Historisch Genootschap Waddinxveen

Beleidsplan

Er bestaan samenwerkingsverbanden met de Bibliotheek de Groene Venen en het Streekarchief Midden-Holland.
De vereniging heeft de laatste paar jaar gestreefd naar een breder opgezette organisatie waarbij de focus is gericht op een afgebakend takenpakket voor de diverse disciplines in de gedachte dat vele handen licht werk maken.

De missie van het Historisch Genootschap Waddinxveen

In de komende jaren moet de vereniging zich meer profileren en verder actief naar buiten treden om te komen tot een grotere bekendheid onder de Waddinxveense bevolking en haar bestuur. Dat vraagt een enthousiast en initiatiefrijk bestuur dat met een bereidwillige en gemotiveerde groep vrijwilligers historische zaken binnen onze gemeente oppakt.
De huisvesting aan de Mauritslaan met daarin een permanente tentoonstellingsruimte en ruimte voor vergaderingen, lezingen en educatie zal hier zeker aan bijdragen.
Hoofdpunten voor de komende drie jaren zijn:
 Vaststellen waar we met het HGW naartoe willen. Hoe kunnen wij onze ruimte aan de Mauritslaan zo optimaal mogelijk benutten.
 Bepalen welke zaken wel en niet verzameld en bewaard worden.
 Streven naar een ledental van zeshonderd.
 Middels lezingen, lesmateriaal (op scholen) presentaties en rondleidingen de interesse voor onze dorpsgeschiedenis stimuleren.
 De gemeentelijke Erfgoedcommissie helpen bij de uitwerking van monumentenlijst met karakteristieke panden in ons dorp.
 Het aantal sponsoren en vrienden van het HGW verder vergroten door het voeren van een aansprekend collectiebeleid en een actief wervingsbeleid.
 De verslagen en uittreksels van de interviewcommissie publiceren in het weekblad Hart van Holland en ons eigen kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen en op de HGW website om daarmee de betrokkenheid van de bevolking te vergroten.
 Verbreding van activiteiten op het gebied van marketing en p.r.
 Jaarlijks voor alle vrijwilligers een bijeenkomst organiseren.
 Een financieel beleid voeren waarbij uitgegaan wordt van een jaarlijks sluitende begroting en waarbij de reserves in principe buiten beschouwing blijven.
 Het verkrijgen van giften en legaten.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe