Historisch Genootschap Waddinxveen

Beleidsplan

Historisch Genootschap Waddinxveen

Beleidsplan 2017-2022

Doelstellingen

Het HGW wil de lokale geschiedenis bekend maken en levend houden voor toekomstige generaties. Daartoe organiseert het lezingen, excursies en exposities, en verzamelt, documenteert en archiveert het stukken, documenten en voorwerpen de geschiedenis van Waddinxveen betreffende.

Het beleidsplan

Het beleidsplan is een raamwerk van de uitgangspunten die het bestuur de komende vijf jaar wil realiseren. Het wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij de speerpunten voor het komende jaar worden vastgelegd.

Huidige situatie van onze vereniging

De vereniging heeft een bestuur van zeven personen en ca. 450 leden die voor het grootste deel woonachtig zijn in ons dorp.

In de uitvoering van de doelstellingen wordt het bestuur gesteund door vrijwilligers in diverse commissies en andere organen:

 • De commissie archief en opslag beheert onze verzameling en structureert die.
 • De commissie ledenwerving gaat vergrijzing van ons ledenbestand tegen door te streven naar groei van het ledenbestand.
 • De commissie rondleiding en educatie organiseert activiteiten voor groepen zoals clubs en scholen.
 • In de commissie gemeentelijke monumenten wordt het HGW door twee leden vertegenwoordigd.
 • De sponsorcommissie werft fondsen binnen het zakelijke en privédomein.
 • De interviewcommissie legt verhalen van dorpsgenoten vast en werkt mee aan publicatie ervan.
 • Kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen. Viermaal per jaar verschijnt het full colour magazine. Het bevat artikelen die met de cultuurhistorie van onze gemeente verband houden.
 • De Website hgwaddinxveen.nl publiceert allerlei informatie over het HGW en zijn activiteiten.

   

Er bestaan samenwerkingsverbanden met het Historisch Ontmoetingspunt (HOP), Bibliotheek de Groene Venen en het Streekarchief Midden-Holland.

De vereniging heeft de laatste paar jaar gestreefd naar een breder opgezette organisatie waarbij de focus is gericht op een afgebakend takenpakket voor de diverse disciplines in de gedachte dat vele handen licht werk maken.

De missie van het Historisch Genootschap Waddinxveen

In de komende jaren moet de vereniging zich meer profileren en verder actief naar buiten treden om te komen tot een grotere bekendheid onder de Waddinxveense bevolking en haar bestuur.

Dat vraagt een enthousiast en initiatiefrijk bestuur dat met een bereidwillige en gemotiveerde groep vrijwilligers historische zaken binnen onze gemeente oppakt.

Hoofdpunten voor de komende vijf jaren zijn:

 • Vaststellen waar we met het HGW naartoe willen. Groot museaal of kleine exposities?. 
 • Bepalen welke zaken wel en niet verzameld en bewaard worden.
 • Streven naar een ledental van zeshonderd.
 • Betrekken van een centraal gelegen, toegankelijke expositieruimte waar regelmatig een kleine expositie of beeldmateriaal getoond wordt.
 • Middels lezingen (op scholen) presentaties en rondleidingen de interesse voor onze dorpsgeschiedenis stimuleren.
 • Met de gemeentelijke monumentencommissie verder werken aan de realisatie van een monumentenlijst met karakteristieke panden in ons dorp.
 • Het aantal sponsoren en vrienden van het HGW verder vergroten door een actief wervingsbeleid.
 • De verslagen en uittreksels van de interviewcommissie publiceren in Hart van Holland en Het Dorp Waddinxveen om daarmee de betrokkenheid van de bevolking te vergroten. Daarnaast verbreding van activiteiten op het gebied van p.r.
 • Jaarlijks voor alle vrijwilligers een bijeenkomst organiseren.
 • Een financieel beleid voeren waarbij uitgegaan wordt van een jaarlijks sluitende begroting en waarbij de reserves in principe buiten beschouwing blijven.
 • Het verkrijgen van giften en legaten.

Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe