Historisch Genootschap Waddinxveen

Beleidsplan

Historisch Genootschap Waddinxveen

Beleidsplan 2022-2025

Doelstellingen

Het HGW wil de lokale geschiedenis bekend maken en levend houden voor toekomstige generaties. Daartoe organiseert het lezingen, excursies en exposities, en verzamelt, documenteert en archiveert het stukken, documenten en voorwerpen de geschiedenis van Waddinxveen betreffende.

Het beleidsplan

Het beleidsplan is een raamwerk van de uitgangspunten die het bestuur de komende drie jaar wil realiseren. Het wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij de speerpunten voor het komende jaar worden vastgelegd.

Huidige situatie van onze vereniging

De vereniging heeft ruim vijfhonderd leden die voor het grootste deel woonachtig zijn in ons dorp.
Het bestuur van het Historisch Genootschap bestaat uit zeven personen. In de uitvoering van de doelstellingen wordt het bestuur gesteund door vrijwilligers in diverse commissies en andere organen:
 De commissie depot en collectiebeheer beheert onze verzameling en structureert deze.
 De commissie ledenwerving gaat vergrijzing van ons ledenbestand tegen door te streven naar groei van het ledenbestand.
 De commissie voorlichting en educatie organiseert activiteiten voor groepen zoals clubs en scholen.
 In de commissie gemeentelijk Erfgoedcommissie wordt het HGW door twee leden vertegenwoordigd.
 Het HGW heeft met minimaal een persoon zitting in de straatnamencommissie.
 De sponsorcommissie werft fondsen binnen het zakelijke en privédomein.
 De interviewcommissie legt verhalen van dorpsgenoten vast en werkt mee aan publicatie ervan.
 Viermaal per jaar verschijnt het full colour kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen. Het bevat artikelen die met de cultuurhistorie van onze gemeente verband houden.
 De website hgwaddinxveen.nl publiceert allerlei informatie over het HGW en zijn activiteiten.

Er bestaan samenwerkingsverbanden met de Bibliotheek de Groene Venen en het Streekarchief Midden-Holland.
De vereniging heeft de laatste paar jaar gestreefd naar een breder opgezette organisatie waarbij de focus is gericht op een afgebakend takenpakket voor de diverse disciplines in de gedachte dat vele handen licht werk maken.

De missie van het Historisch Genootschap Waddinxveen

In de komende jaren moet de vereniging zich meer profileren en verder actief naar buiten treden om te komen tot een grotere bekendheid onder de Waddinxveense bevolking en haar bestuur. Dat vraagt een enthousiast en initiatiefrijk bestuur dat met een bereidwillige en gemotiveerde groep vrijwilligers historische zaken binnen onze gemeente oppakt.
De huisvesting aan de Mauritslaan met daarin een permanente tentoonstellingsruimte en ruimte voor vergaderingen, lezingen en educatie zal hier zeker aan bijdragen.
Hoofdpunten voor de komende drie jaren zijn:
 Vaststellen waar we met het HGW naartoe willen. Hoe kunnen wij onze ruimte aan de Mauritslaan zo optimaal mogelijk benutten.
 Bepalen welke zaken wel en niet verzameld en bewaard worden.
 Streven naar een ledental van zeshonderd.
 Middels lezingen, lesmateriaal (op scholen) presentaties en rondleidingen de interesse voor onze dorpsgeschiedenis stimuleren.
 De gemeentelijke Erfgoedcommissie helpen bij de uitwerking van monumentenlijst met karakteristieke panden in ons dorp.
 Het aantal sponsoren en vrienden van het HGW verder vergroten door het voeren van een aansprekend collectiebeleid en een actief wervingsbeleid.
 De verslagen en uittreksels van de interviewcommissie publiceren in het weekblad Hart van Holland en ons eigen kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen en op de HGW website om daarmee de betrokkenheid van de bevolking te vergroten.
 Verbreding van activiteiten op het gebied van marketing en p.r.
 Jaarlijks voor alle vrijwilligers een bijeenkomst organiseren.
 Een financieel beleid voeren waarbij uitgegaan wordt van een jaarlijks sluitende begroting en waarbij de reserves in principe buiten beschouwing blijven.
 Het verkrijgen van giften en legaten.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe